PRIVACYBELEID

Het privacybeleid informeert u over hoe het bedrijf SRL-BV Privare & Industrial Cleaning Cy, afgekort : P.I.C.C.O.
de persoonlijke informatie of gegevens gebruikt en beveiligt die mogelijk tot hen worden gebracht bij het bezoeken van de website toegankelijk via de volgende URL:

https://picco-cleaning.com/

Weet dat ons privacybeleid elk moment kan veranderd of aangevuld worden, namelijk om te voldoen aan elke wettelijke, reglementaire, jurisprudentiële of technologische evolutie. In dit geval zal de datum van de laatste aanpassing duidelijk worden aangegeven zoals vermeld in ons privacybeleid. Deze aanpassingen zijn van toepassing voor de gebruikers van de website vanaf ze online verschijnen. Het is daarom aangeraden dat de gebruikers van de website regelmatig het huidig privacy- en cookiebeleid raadplegen zodat zij op de hoogte zijn van eventuele aanpassingen.

PERSOONLIJKE GEVEVENS

Algemeen genomen kan u de website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te delen. U bent dus op geen enkele manier verplicht om persoonlijke informatie door te geven aan P.I.C.C.O…………………………………………….

Desalnietemin, in het geval van verwerping, kan het zijn dat u niet kan genieten van bepaalde informatie of diensten die u opgevraagd heeft zonder de toelating ervan te aanvaarden. P.I.C.C.O……………………

Persoonlijke gegevens kunnen gevraagd worden in de volgende gevallen:

Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief met als doel om een nieuwsbrief met reclamemateriaal op te sturen, maar waarvan u zich elk moment kan uitschrijven

Bij de inschrijving en reservering van een afspraak online

Bij het maken van een afspraak via mail of telefoon.

U zal gevraagd worden om uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, mailadres, telefoonnummer mee te delen, deze zullen beschouwd worden als uw “persoonsgegevens”

Door deze informatie mee te delen, aanvaard u uitdrukkelijk dat ze verwerkt worden door P.I.C.C.O…………………………, met het opgegeven doel alsook voor het doel dat op het eind van elk formulier vermeld en herinnerd wordt.

Overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) ingevoerd door het europese parlement op 14 april 2016,
P.I.C.C.O………………..
informeert u betreffende de volgende punten:

De identiteit van de verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens
de verantwoordelijke van het bedrijf is
P.I.C.C.O…………………….. SRL-BV

, ondernemingsnumer 436.041.922………………………………met hoofdkantoor te Chaussée d’Ophain, 8 – 1440 Braine le Château en als wettelijke vertegenwoordiger Marc Dierickx………………………………..  bereikbaar op 0475/66 69 04 …………………………. en via mail op picco.dierickx@skynet.be …………………………….

Doeleinden van de verwerking

PICCO………………..

kan mogelijk uw gegevens verwerken voor:

Het vertrekken van de informatie of diensten die u opgevraagd heeft (namelijk: het versturen van de nieuwsbrief, commerciële aanbiedingen, of ook de beoordeling van deze diensten en/of

Met als doel het verzamelen van informatie die ons in staat stelt onze website, onze producten en diensten (namelijk viacookies, en de dienst websitestatistieken via Google Analytics) en/of

Met als doel u te kunnen contacteren in verband met verschillende evenementen aangaande PICCO………………,
inclusief de update van onze producten en de klantenondersteuning en/of

Geadresseerden

Enkel PICCO………is ontvanger van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Deze zullen, noch afzonderlijk, noch gegroepeerd, aan derden worden doorgegeven, niettegenstaande PICCO beroep doet op onderaannemers. Noch ….PICCO…., noch enige van de onderaannemers, zullen overgaan tot het commercialiseren van de persoonsgevens van de gebruikers van deze website.

Bewaarduur van uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door…PICCO…. enkel voor de overeenkomstige tijd met het doeleinde van de inzameling die zoals hier aangegeven in elk geval niet langer zal zijn dan 2 jaar na het beëindegen van de commerciële relatie.

Rechten in verband met informatica en vrijheden

U beschikt over de volgende rechten betreffende het gebruik van uw persoonsgevens die u mag uitoefenen door ons een email te suten naar …picco.dierickx@skynet.be…………………………………………….

Recht tot toegang en communicatie van de persoonsgegevens

U kan uw persoonsgegevens raadplegen. Niettemin, voor veiligheidsredenen en geheimhouding in de verwerking van uw persoongegevens die toekomt aan …PICCO….., wordt u geïnformeerd dat uw aanvraag onder voorbehoud wordt behandeld opdat u ons een bewijsstuk van uw identiteit levert, met name onder de vorm van een scan van een geldig identiteitsbewijs (in het geval u dit via ons electronisch formulier opvraagt) of via een gehandtekende kopie van een geldig identiteitsbewijs (in het geval u dit opvraagt via geschreven post.)

..PICCO………………………………….informeert u dat het recht heeft, indien van toepassing, zich te verzetten tegen klaarblijkelijke onrechtmatige opvragingen (door hun aantal, hun herhaaldelijke of systematische aard)

U kan helpen in uw procedure, met name als u uw recht recht tot toegang wenst uit te oefenen door het gebruik van een geschreven vraag naar ons postadres geadresseerd aan de begunstigde, die u vindt door op de volgende link te klikken waar u een voorbeeld ter correspondentie vindt: correspondentiemodel voor het recht tot toegang van mijn persoonsgegevens

Recht tot wijziging van mijn persoonsgegevens

De wetgeving geeft u het recht en machtigt u om hetvolgende te vragen:
– wijzigingen
– update
– vergrendeling
– het uitwissen van gegevens die u betreffen die onjuist, fout, onvolledig of verouderd blijken

Eveneeens kan u algemene en specifieke richtlijnen bepalen betreffende het lot van de persoonlijke gegevens na uw overlijden. Indien van toepassing, kunnen de nazaten van de overleden persoon eisen om het overlijden van hun naaste in aanmerking te nemen en/of overgaan tot de noodzakelijke aanpassing.

U kan helpen in uw procedure, met name als u uw recht recht tot aanpassing wenst uit te oefenen voor uzelf of voor een naaste die overleden is, door het gebruik van een geschreven vraagt naar ons postadres geadresseerd aan de begunstigde, die u vindt door op de volgende link te klikken waar u een voorbeeld ter correspondentie vindt: correspondentiemodel voor het recht tot toegang van mijn persoonsgegevens

Recht van bezwaar

U hebt de mogelijkheid dit recht uit te oefenen in de volgende situaties:

Als de uitoefening van dit recht gebaseerd is op een legitieme reden ; of

Als de uitoefening van dit recht gericht is op het belemmeren dat de verzamelde gegevens gebruikt worden voor commercieel marktonderzoek

Antwoordtermijn

PICCO…………………………………. 

Verbindt zich ertoe te antwoorden op uw verzoek tot toegang, tot aanpassing of bezwaar of alle andere vragen tot aanvullende informatie met een redelijke termijn die niet langer dan 1 maand zal duren na het onvangen van uw vraag.

Gemachtigde dienstverleners en doorgifte naar een land buiten de Europese Unie.

.PICCO…………………………………

Informeert u dat het beroep doet op gemachtige dienstverleners om de inzameling en verwerking van de gegevens die u ons verstrekt heeft, te bevorderen. Deze dienstverleners kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en krijgen de mededeling van de verzamelde gegevens door middel van de formulieren aanwezig op de website.

PICCO………………………………….

heeft zich voorafgaandelijk verzekerd betreffende de adequate waarborgen en de naleving van de strikte voorwaarden inzake de vertrouwelijkheid en het gebruik en de bescherming van de gegevens door de uitvoerende dienstverstrekkers. In het bijzonder enige waakzaamheid gericht op het bestaan ​​van een rechtsgrondslag voor elke overdracht van gegevens aan een derde land. Als zodanig zijn onze dienstverleners onderworpen aan interne bedrijfsregels (of « Binding Corporate Rules ») die zijn goedgekeurd wanneer anderen niet alleen standaardcontractbepalingen naleven, maar ook het Privacy Shield.

Klacht aan de bevoegde autoriteiten 

Als u beschouwt dat
.PICCO…………
haar verplichtingen niet naleeft inzake uw persoonsgegevens, kan u een klacht of een aanvraag indienen bij de bevoegde autoriteit. Voor België is de bevoegde autorieit het
CBPL waarnaar u een vraag kan sturen via elektronische weg door op de volgende link te klikken:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

BELEID MET BETREKKING TOT COOKIES

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website bewaard wordt in de webbrowser van uw computer of van uw mobiel apparaat wanneer u die website bezoekt. De cookie bevat een unieke code die die toestaat uw webbrowser te herkennen bij het bezoek aan een website (“cookie van een sessie”) of bij het herhaaldelijk bezoeken in de toekomst (“permanente cookie”). Cookies kunnen op de server staan van de website die u bezoekt. De server van een website kan enkel cookies lezen die hij zelf gezet heeft; hij heeft tot geen enkele andere informatie toegang die zich bevindt op uw computer of mobiel apparaat. De cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat in uw webbrowserdirectory. De inhoud van een cookie bestaat doorgaans uit de naam van de server die de cookie gezet heeft, uit een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies verzekeren een doorgaans gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarbij helpen zij de bezoeker naar de verschillende pagina’s van de website te surfen. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website relevanter te maken voor de bezoeker en de website aan de persoonlijke voorkeuren en aan de noden van de bezoeker aan te passen.

Bij uw eerste bezoek op de website van ….PICCO………………….

, wordt u ingelicht door een tekstband onder aan u scherm dat de informatie betreffende uw bezoek waarschijnlijk opgeslagen zal worden in bestanden die  « cookies » heten. Ons gebruiksbeleid in verband met cookies stelt u in staat de toepassingen die wij gebruiken wat betreft de navigatie op onze website, beter te begrijpen. Zo wordt u geïinformeert over het aantal cookies aanwezig op onze website, over hun doel en verneemt u de te volgen stappen om ze in te stellen.

1. Algemene informative betreffende de cookies aanwezig op de website van …PICCO…..

 …PICCO…………………………………., als redacteur van deze website, kan overgaan tot het opslaan van een cookie op de schijf van uw toestal (computer, tablet, mobiele telefoon, enz. ) om u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

De cookies, of « getuigen van verbinding » zijn kleine tekstbestanden van beperkte grootte die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen met als doel de service die wij u voorstellen te kunnen personaliseren.

De informatie die door middel van cookies verkregen wordt, kan ons op geen enkele wijze toestaan uw identiteit bij naam vast te leggen. Ze worden enkel gebruikt voor onze eigen doeleinden gelinkt aan het verbeteren van de interactie en het vermogen van onze website om u de inhoud voor te stellen afgestemd op uw interesses. Geen enkele van deze informatie zal worden doorgegeven aan derden zonder dat …PICCO……………. hiervoor van tevoren uw toestemming gekregen heeft, of dat de vrijgave van deze informatie gevraagd wordt door de wet, op bevel van een rechtbank of ieder andere administratieve of juridische autoriteit hiertoe bevoegd.

Om u beter in te lichten wat betreft de informatiee die de cookies achterhalen, vindt u hieronder een lijst met de verschillende mogelijke cookies die gebruikt kunnen worden op de website van …..PICCO…………….., hun naam, hun doeleinde alsook hun bewaarduur. 

Configuratie van uw voorkeuren wat betreft cookies

U kan de plaatsing van cookies op elk moment aanvaarden of wijgeren

Op het moment van uw eerste bezoek op de website van …..PICCO…………….., zal een er kort onderaan op uw scherm een banner verschijnen met de betreffende informatie over de plaatsing van cookies en vergelijkbare technologiën. Deze banner verwittigt u dat indien u uw navigatie vervolgt op de website van …PICCO…………..(door een nieuwe pagina te openen of door op verschillende onderdelen van de website te klikken bijvoorbeeld), u de plaatsing van cookies op uw apparaat aanvaardt. U wordt tevens geacht uw akkoord te geven voor de opslag van cookies door op “ik accepteer” te klikken onderaan uw scherm.

Afhankelijk van het soort cookie in kwestie, kan uw akkoord voor de plaatsing en het lezen van cookies op uw apparaat, verplicht zijn.

Cookies waar geen toestemming voor vereist is 

Overeenkomstig met de aanbevelingen van de Commisie voor bescherming van de privacy (CPP), zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website of wanneer zij uitsluitend bedoeld zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Het betreft de cookies aangaande de sessie-ID, de authenticatie, sessiecookies voor sessiebeheersing alsook cookies voor het personaliseren van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan het huidig beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door ….PICCO………………………………..

2.2 Cookies waarvoor u uw toestemming vooraf noodzakelijk is

Deze vereiste is van toepassing op cookies van derden die ‘persistent’ worden geschouwd, gezien het feit ze op uw apparaat blijven staan ​​totdat ze worden verwijderd of het vervaldatum verlopen is.

Omdat dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, dat u hieronder zult vinden. Deze cookiefamilie omvat doelgroepmeetcookies (in het bijzonder Google Analytics), advertentiecookies (waarvan ..PICCO……………….. geen gebruik maakt) evenals cookies voor het delen van sociale netwerken (inclusief Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn en andere sociale netwerken).

Publieksmeetcookies bieden statistieken over het aantal bezoekers en gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud / pagina’s die u hebt bezocht). Deze gegevens dragen bij aan de verbetering van de ergonomie van de website van …PICCO…………….

Op deze website wordt een hulpmiddel voor het meten van het publiek gebruikt:

Google Analytics wiens privacybeleid beschikbaar is via de volgende link:

https://www.google.com/analytics/terms/nl.html 

Cookies voor het delen van sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het sociale netwerk in kwestie. Onder voorbehoud van uw toestemming, laten deze cookies u toe om een ​​deel van de inhoud die op de site van …PICCO…………is gepost gemakkelijk te delen, in het bijzonder via een “knop” applicatie die het delen toestaat volgens het sociale netwerk in kwestie. Twee soorten cookies voor het delen van sociale netwerken zijn aanwezig op de site van ..PICCO………………….

Facebook, waarvan het cookiebeleid kan worden geraadpleegd door op de volgende link te klikken:

https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

YouTube, die je helpt om cookies uit de Google Chrome-browser te verwijderen door op de volgende link te klikken

 https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=fr,

maar ook het volledige cookiebeleid via de volgende link:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

U beschikt over verschillende hulpmiddelen voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard geconfigureerd, zodat cookies mogen worden geplaatst. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of dat slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd of geweigerd op basis van hun uitgever.

OPGELET:

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de weigering van het deponeren van cookies op uw terminal niettemin waarschijnlijk uw gebruikerservaring zal wijzigen evenals uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze website. Waar nodig wijst, …PICCO………. alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verslechtering van uw browse-omstandigheden die optreden vanwege uw keuze om cookies die nodig zijn voor de werking van de site te weigeren, verwijderen of blokkeren. Deze gevolgen kunnen geen schade opleveren en u kunt geen aanspraak maken op enige compensatie voor dit feit.

Met uw browser kunt u ook bestaande cookies op uw apparaat verwijderen of u laten informeren wanneer er nieuwe cookies op uw apparaat worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw navigatie, maar u verliest alle voordelen van de cookie.

Hieronder vindt u de vele tools die voor u beschikbaar zijn, zodat u de cookies op uw apparaat kunt instellen.

Cookie management

In de instellingen van uw browser heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te weigeren. U kunt op elk gewenst moment cookies verwijderen die al op uw computer of uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd. Als u deze commerciële cookies (zoals Google of Facebook) wilt weigeren, kunt u dit doen via de volgende website:

http://www.youronlinechoices.com/

De instelling van uw internetbrowser

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Als u wilt weten hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder de koppelingen naar de hulp die u nodig hebt om toegang te krijgen tot het menu van uw browser dat hiervoor dient:

Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Firefox :

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Internet Explorer : 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11  

Opera :

http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html  

Safari :

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_FR&viewlocale=nl_NL  

Voor elke vraag of extra verzoek om informatie over dit cookiebeleid, kan u contact met ons op via ons formulier.

Als u geen advertenties wilt ontvangen op basis van uw zoekgewoonten en remarketingcookies, zoals die van Google, kunt u de instellingen wijzigen van

Google Ads Preferences Manager

Google raadt ook aan om de module van Google Analytics browseropt-out te installeren (Google Analytics Opt-out Browser Add-on)